ameland architect

werkwijze

Na een eerste kosteloos gesprek kan een volledige of een deelopdracht worden verstrekt tegen een vooraf vastgestelde prijs of tegen een afgesproken uurtarief.
Een ‘deelopdracht’ zou bijvoorbeeld kunnen zijn de verzorging van het ontwerp t/m de aanvraag omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning).
Bij een ‘volledige opdracht’ wordt het project verzorgd van ontwerp tot en met de oplevering. Het tarief daarvoor wordt bepaald uit een percentage van de bouwsom en is minder dan de helft dan dat volgens de honorariumregeling van de BNA (Bond Nederlandse Architecten).

Een volledige opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

voorlopig ontwerp
Na de eerste besprekingen, toetsing aan het bestemmingsplan en het opstellen van een programma van eisen, wordt een voorlopig ontwerp gemaakt.
Dit kan worden gezien als het praatplan tussen opdrachtgever en architect.
Bij dit voorlopig ontwerp wordt een kostenraming opgesteld, zodat de financiële haalbaarheid al in een vroegtijdig stadium kan worden beoordeeld.

definitief ontwerp
Het voorlopig ontwerp wordt vervolgens uitgewerkt tot definitief ontwerp, waarmee vooroverleg met de gemeente kan plaatsvinden. O.a. toetsing welstandszorg.

bestektekeningen
Het ontwerp wordt technisch en gedetailleerd uitgewerkt tot bestektekeningen.
Tezamen met de nodige berekeningen voor toetsing aan het Bouwbesluit wordt hiermee de omgevingsvergunning aangevraagd.

bestek
Het bestek is een administratieve en technische werkomschrijving, waaraan de bestektekeningen zijn gekoppeld.
Het bestek dient zowel voor de aanbesteding/prijsvorming, als voor het aanneemcontract en uiteindelijk tevens als leidraad voor de uitvoering en oplevering.
Alle belangrijke zaken betreffende de bouw zijn erin opgenomen en daarmee worden duidelijke afspraken gemaakt. Dit voorkomt dat u geconfronteerd wordt met forse kosten van meerwerk.

aanbesteding + uitvoeringscontract
In overleg met de opdrachtgever wordt een aantal aannemers uitgenodigd tot het doen van een inschrijving aan de hand van bestek en tekeningen.  Na de aanbesteding wordt het werk gegund overeenkomstig het aanbestedingsreglement – meestal aan de laagste inschrijver, maar ook de startdatum kan een rol spelen – en worden de aanneemcontracten opgesteld.

werktekeningen en directievoering
Na de gunning worden nog de nodige werktekeningen gemaakt – bijv. matenplan en verdere detaillering van diverse onderdelen –  benodigd voor de uitvoering van het werk.                                                                                   

De directievoering bestaat uit bouwbegeleiding, controle op navolging van bestek en tekeningen, houden van regie over en controleren van meer- en minderwerk en het opstellen van de opleveringsrapporten.    Directievoering houdt niet in de coördinatie van en dagelijks toezicht op het werk. De coördinerende taak wordt overeenkomstig bestek opgedragen aan de hoofdaannemer.

algemene voorwaarden

bouwtechnische keuring

Overweegt u de aankoop van een pand en wilt u meer zekerheid over de bouwkundige staat ervan?
AmelandArchitect verzorgt voor u een bouwtechnische keuring met rapportage – inclusief geraamde kosten van eventueel noodzakelijk herstelwerk – tegen een vooraf overeengekomen prijs.

Richtprijs voor een woonhuis van gemiddelde grootte – exclusief vrijstaande bijgebouwen – en van gemiddelde staat van onderhoud is  € 450,= exclusief 21% BTW.  Mits gelegen op Ameland.

https://nos.nl/artikel/2213559-bouwtechnische-keuring-voortaan-standaard-bij-koopcontract-woning.html

contact

AmelandArchitect
ing. Frans Kooiker
Kerkstraat 1
9163 HA Nes Ameland

telefoon:  06-30662706
e-mail:      info@ameland-architect.nl
website:   www.ameland-architect.nl

K.v.K. Leeuwarden 62102249

error: Content is protected !!